Спілка здійснює діяльність щодо надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту в частині надання кредитів членам Спілки.

1.Загальні питання здійснення діяльності по наданню кредитів членам Спілки.

Кредитом наданим члену Спілки є грошові кошти надані Спілкою члену (позичальникові) Спілки у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у зазначені кредитним договором строки.

2.Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

Спілка надає членам Спілки наступні види кредитів:

За строком дії договору:

- кредити зі строком погашення до 12 місяців включно;.

- кредити зі строком погашення понад 12 місяців.

За цільовим призначенням:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5) споживчі кредити:

– на придбання автотранспорту;

– на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

– на інші потреби.

За порядком видачі:

  • кредит, що видається однією сумою на підставі кредитного договору;

  • частинами (траншами) - на підставі кредитного договору (відновлювальної кредитної лінії).

За типом процентної ставки:фіксована.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1) застава;

2) порука;

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

 

Інформація щодо процентних ставок на кредити:

кредити, надані на ведення фермерських господарств - 48% річних;

кредити, надані на ведення фермерських господарствта та осг в рамках діяльності, що впроваджується Всесвітньою фундацією в термін з 10.05.2021 до 10.05.2022- 28% річних (при наявності вільних коштів);

кредити, надані на ведення фермерських господарств та осг в рамках діяльності, що впроваджується Всесвітньою фундацією з 11.04.2022- 24% річних (при наявності вільних коштів);

комерційні кредити - 48% річних;

споживчі та інші кредити - 48% річних.

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами  (ч.3 ст 23 ЗУ «Про споживче кредитування»).

1. Порядок взаємодії КС із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

2. Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.

 

3.  Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

4.  Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

4.1. КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

4.2.Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку, який є додатком до договору про споживчий кредит.

5. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

5.1.Споживач має право погасити прострочену заборгованість

5.1.1. Готівкою через касу Кредитодавця (відокремлених підрозділів)  за адресою:32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, проспектГрушевського, буд. 23 (місцезнаходження).

Прийом платежів здійснюється кредитною спілкою в робочі дні згідно графіку роботи.

Розрахунки готівкою між кредитною спілкою та споживачем  протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ (не більше 50000 грн.).

5.1.2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця :

Отримувач платежу : Перша Подільська Фермерська Кредитна Спілка, ЗКПО: 26294660, р/р UA 373154050000026502052300084, МФО 315405 АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

В разі оплати через банк Позичальник зобов’язаний вказувати наступне призначення платежу: “Оплата згідно договору про споживчий кредит № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). Без ПДВ».

5.2. Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

5.3. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Кредитодавець у письмовій формі повідомляє споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога Кредитодавця втрачає чинність.